II daļa. Vispārējie nomas līguma noteikumi

1. Definīcijas

Darba diena

jebkura diena, izņemot sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas.

Ikmēneša nomas maksājuma datums

kalendārā mēneša diena, kad Nomnieks ir parakstījis Līgumu, vai cits Iznomātāja apstiprināts datums, ko Nomnieks ir paziņojis Iznomātājam, līdz kurai/-m ik mēnesi Nomnieks veic Nomas maksas samaksu par katru iepriekšējo Preces nomas mēnesi.

Īpašie noteikumi

Līguma I daļa.

Kurjers

Iznomātāja izvēlēta Trešā persona, kura sniedz kurjera pakalpojumus un Līguma ietvaros Iznomātāja uzdevumā piegādā Preci Nomniekam vai kuras pakalpojumus Nomnieks ir izvēlējies Preces atgriešanai Iznomātājam.

Līguma maksājumi

Nomnieka maksājumi Iznomātājam, kas ietver Nomas maksas maksājumus, līgumsodu, komisijas maksu, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.

Līgums

šis Nomnieka un Iznomātāja starpā noslēgtais nomas līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Mājas lapa

Iznomātāja interneta mājas lapa ar adresi www.nomo.lv.

Nomas termiņš

Īpašajos noteikumos noteiktais nomas termiņš, kura laikā Nomniekam ir tiesības lietot Preci un pienākums maksāt Nomas maksu. Nomas termiņu aprēķina, sākot ar Līguma noslēgšanas brīdi. Beidzoties Nomas termiņam, Nomniekam ir tiesības Preci izpirkt atbilstoši Īpašajos noteikumos norādītajai Preces izpirkuma cenai.

Nomas maksa

Īpašajos noteikumos noteiktā mēneša nomas maksa, ko Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi par Preces nomu atbilstoši Līguma noteikumiem.

Nomo pārstāvis

Iznomātāja darbinieks vai Iznomātāja pilnvarotā persona.

Papildus garantija

Iznomātāja sniegta garantija papildus Preces ražotāja vai pārdevēja garantijai. Papildus garantija un ar to saistītie Līguma noteikumi piemērojami, ja tas ir paredzēts Īpašajos noteikumos.

Pieteikums

atbilstoši Vispārējo noteikumu 3. nodaļai Mājas lapā vai pie Nomo pārstāvja noformēts Nomnieka izteikts pieteikums iznomāt Preci no Iznomātāja saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Prece

Īpašajos noteikumos norādītā kustamā manta, ko Iznomātājs nodod Nomnieka turējumā un lietošanā Līgumā noteiktajā kārtībā.

Preces ID numurs

unikāls Preces numurs, atbilstoši kuram Iznomātājs identificē Preci

Preces izpirkuma cena

Īpašajos noteikumos norādītā Preces izpirkuma cena Preces izpirkuma gadījumā.

Preces vērtība

Īpašajos noteikumos norādītā Preces vērtība, kas visā Līguma darbības laikā atbilst Nomas maksas kopējam apmēram par visu Nomas termiņu.

Puse/s

Nomnieks vai/un Iznomātājs.

Trešā persona

jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

2. Līguma priekšmets

2.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks ņem nomā Preci atbilstoši Līguma noteikumiem.

2.2. Nomniekam ir pienākums lietot Preci saudzīgi, saskaņā ar tās lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja, Iznomātāja un Preces tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus.

2.3. Nomnieks ir tiesīgs Preci lietot tikai savām personīgajām un ģimenes vajadzībām, neizmantojot to savā vai Trešo personu profesionālajā darbībā.

3. Pieteikums

3.1. Lai noslēgtu Līgumu, Nomnieks Mājas lapā vai pie Nomo pārstāvja aizpilda Pieteikumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Pirms Pieteikuma apstiprināšanas Nomnieks iepazīstas ar Vispārējiem noteikumiem, kas publicēti Mājas lapā. Apstiprinot aizpildīto Pieteikumu, Nomnieks piekrīt Vispārējo noteikumu 12.5.p. noteiktajai personas datu apstrādei.

3.2. Lai iesniegtu Pieteikumu un noslēgtu Līgumu, Nomniekam ir jāatbilst, un Nomnieks apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

3.2.1. Nomnieks ir vecumā no 21 līdz 75 gadiem;

3.2.2. Nomniekam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

3.2.3. Pieteikuma iesniegšanas un Līguma noslēgšanas laikā Nomnieks ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē.

3.3. Ja Nomnieks Pieteikumu aizpilda pie Nomo pārstāvja, Nomnieks paraksta Pieteikumu un nodod Nomo pārstāvim, kurš veic Nomnieka identifikāciju un kopā ar personas apliecinoša dokumenta kopiju nodod Pieteikumu Iznomātājam.

4. Līguma noslēgšana

4.1. Ja Pieteikums iesniegts Mājas lapā, Iznomātājs nekavējoties pēc Pieteikuma saņemšanas zvana Nomniekam uz Pieteikumā norādīto Nomnieka tālruņa numuru. Telefonsarunas laikā Nomnieks apstiprina savu Vispārējo noteikumu 3.1.p. minēto piekrišanu personas datu apstrādei. Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka Iznomātāja un Nomnieka telefonsarunas tiek ierakstītas.

4.2. Pēc Pieteikuma un Nomnieka piekrišanas datu apstrādei saņemšanas Iznomātājs izvērtē Pieteikumu un informāciju par Nomnieku un pieņem lēmumu par Preces iznomāšanu Nomniekam. Iznomātājs informē Nomnieku par tā pieņemto lēmumu vienā no šādiem veidiem:

4.2.1. sūtot SMS Nomniekam uz Pieteikumā norādīto Nomnieka tālruņa numuru;

4.2.2. nosūtot e-pastu Nomniekam uz Pieteikumā norādīto Nomnieka e-pasta adresi.

4.3. Ja Iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par Preces iznomāšanu Nomniekam, Iznomātājs noformē Īpašos noteikumus un uz Pieteikumā norādīto Nomnieka e-pasta vai pasta adresi nosūta Nomniekam visu Līguma tekstu.

4.4. Līgums tiek noslēgts Nomnieka klātienē, Kurjeram piegādājot Preci Nomniekam. Pieteikuma iesniegšana un Līguma noteikumu apspriešana nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses.

4.5. Iznomātājs ir tiesīgs atteikties iznomāt Preci Nomniekam, par to informējot Nomnieku, un šādā gadījumā Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Ja atteikums iznomāt Preci Nomniekam ir pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Iznomātājs nekavējoties un bez maksas informē Nomnieku par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām. Citos gadījumos Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu iznomāt Preci Nomniekam.

4.6. Noslēdzot Līgumu, Nomnieks apliecina, ka visi Nomnieks sniegtie personas dati Iznomātājam ir patiesi un pilnīgi.

5. Preces piegāde

5.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc tam, kad Iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par Preces iznomāšanu Nomniekam, Kurjers piegādā Nomniekam Preci kopā ar tās tehnisko un ar Preces lietošanu saistīto dokumentāciju (ja tāda ir).

5.2. Nomniekam ir pienākums nodrošināt iespēju piegādāt Preci Nomnieka norādītajā adresē.

5.3. Nomnieks pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Preci, parakstot Kurjera iesniegto Līgumu. Atsevišķa Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana nav nepieciešama. Pēc Līguma parakstīšanas Nomnieks uzņemas zaudējumu risku par Preci, ievērojot Vispārējo noteikumu 9.8.p. noteikumus par Preces stāvokli atgriešanas gadījumā. Puses vienojas, ka, aprēķinot zaudējumus, tiek pieņemts, ka zaudējumu apmērs atbilst Preces vērtībai, pieskaitot līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no kopējās summas par katru zaudējumu atlīdzināšanas kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Preces vērtības.

5.4. Pirms Līguma parakstīšanas Nomniekam ir pienākums pārliecināties par Preces kvalitāti un atbilstību Nomnieka prasībām.

5.5. Preces garantijas dokumentācija Līguma darbības laikā glabājas pie Iznomātāja. Ja Nomnieks izpērk Preci saskaņā ar Vispārējo noteikumu 11. nodaļas noteikumiem, Iznomātājs nodod Preces garantijas dokumentāciju Nomniekam.

5.6. Precei, kuras svars pārsniedz 30 kg, piegāde tiek nodrošināta tikai līdz ēkas ārdurvīm, ja Pieteikuma veikšanas brīdī, Nomnieks nav īpaši norādījis, ka ir nepieciešams papildus iekraušanas/izkraušanas pakalpojums.

6. Maksājumi un norēķinu kārtība

6.1. Par Preces nomu Nomnieks maksā Iznomātājam Nomas maksu par katru Preces nomas iepriekšējo mēnesi. Nomas maksas maksājumi tiek veikti ik mēnesi līdz Ikmēneša nomas maksājuma datumam. Nomas maksā ir iekļauts Latvijas Republikā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Informatīviem nolūkiem Iznomātājs sagatavo un pēc Preces nodošanas Nomniekam nosūta uz Pieteikumā norādīto Nomnieka e-pasta vai pasta adresi visu Nomas maksas maksājumu grafiku.

6.2. Nomas maksa tiek aprēķināta, sākot ar Līguma noslēgšanas brīdi.

6.3. Par Līguma maksājumiem Iznomātājs sagatavo un iesniedz Nomniekam rēķinus. Nomnieks samaksu veic ar pārskaitījumu uz Iznomātāja rēķinā norādīto Iznomātāja kontu.

6.4. Nomniekam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma vai Iznomātāja rēķina numuru.

6.5. Ja Nomnieks veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 6.4.p. noteikumiem, tad Iznomātājam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.

6.6. Ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā Darba dienā.

6.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai no Iznomātāja neatkarīgu iemeslu dēļ iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu, tad Iznomātājam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Nomas maksu, iepriekš nesaskaņojot to ar Nomnieku un 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Nomnieku par izmaiņām, nosūtot Nomniekam attiecīgu rēķinu.

6.8. Puses vienojas, ka Iznomātājs rēķinus par Līguma maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini tiks nosūtīti Nomniekam elektroniski uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru SMS veidā. Iznomātājam pēc savas izvēles ir tiesības nosūtīt rēķinus Nomniekam arī pa pastu.

6.9. Ja Līguma darbības laikā daļēji vai pilnīgi tiek ierobežota Preces lietošana sakarā ar Preces ražotāja defektu, kā rezultātā Prece nodota garantijas remontā atbilstoši Vispārējo noteikumu 7.3.p., Nomniekam ir tiesības pieprasīt Iznomātājam atbrīvojumu no Nomas maksas samaksas par Preces nelietojamības laiku. Šādā gadījumā Iznomātājs 5 (piecu) Darba dienu laikā izvērtē Nomnieka pieprasījumu un informē Nomnieku par savu lēmumu atbrīvot Nomnieku no Nomas maksas samaksas.

6.10. Ja Nomnieks kavē Preces nodošanu atpakaļ Iznomātājam ilgāk par 5 (piecām) Darba dienām (a) pēc Līguma pirmstermiņa izbeigšanas vai (b) Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā kavē Preces atpakaļ pieņemšanas akta parakstīšanu, sākot ar 6. (sesto) kavēto Darba dienu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu par saistību izpildes kavējumu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no kopējās Nomas maksas par visu Nomas termiņu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Nomas maksas par visu Nomas termiņu, līdz brīdim, kad Nomnieks ir atgriezis Preci Iznomātājam un parakstījis tās atpakaļ pieņemšanas aktu.

6.11. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:

1) Līgumā noteikto komisijas maksu samaksai;

2) saskaņā ar Līgumu aprēķinātu Preces remontdarbu un materiālu izdevumu samaksai;

3) Nomas maksas samaksai;

4) līgumsodu samaksai.

7. Nomnieka tiesības un pienākumi

7.1. Nomniekam ir pienākums pēc Preces saņemšanas visā Līguma darbības laikā saglabāt Preces iepakojumu, kā arī tehnisko un ar Preces lietošanu saistīto dokumentāciju (ja tāda ir). Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Nomniekam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts. Nomniekam 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt minētos dokumentus un iepakojumu Iznomātājam.

7.2. Nomniekam ir pienākums novērst visas Precei radušās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Iznomātājam, bojājot Preci vai prettiesiski to lietojot.

7.3. Nomniekam ir pienākums rūpēties par Preci kā krietnam un rūpīgam saimniekam un par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Preces nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā. Preces bojājuma gadījumā Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā no bojājuma rašanās brīža organizē Preces garantijas apkopi un remontu Preces garantijas dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņos.

7.4. Nomniekam netiek atlīdzināti jebkādi izdevumi, ko tas ir veicis Precei, ja vien Puses nav rakstveidā atsevišķi vienojušās par pretējo.

7.5. Nomniekam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Preci vai tās daļu. Nomnieks apzinās, ka par šajā punktā noteikto saistību pārkāpšanu Nomnieks var tikt saukts pie kriminālatbildības atbilstoši Krimināllikuma 179. panta pirmās daļas (180.panta pirmās daļas) (piesavināšanās), 177. panta (krāpšana) un/vai 216. panta (ieķīlātās lietas prettiesiska atsavināšana, bojāšana un iznīcināšana) noteikumiem.

7.6. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Preci lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Nomnieka laulātais, bērni un vecāki, kuriem ar Nomnieku ir nedalīta saimniecība. Nododot Preci lietošanā šajā punktā minētajām personām, Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma noteikumu izpildi.

7.7. Nomniekam nav tiesību izdarīt izmaiņas Preces tehniskajā komplektācijā.

7.8. Nomniekam ir pienākums nodrošināt Iznomātājam iespēju jebkurā brīdī, 5 (piecas) Darba dienas iepriekš brīdinot Nomnieku, pārbaudīt Preces tehnisko un vizuālo stāvokli tās atrašanās vietā.

7.9. Nomniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Iznomātāju, ja:

7.9.1. Prece nestrādā, saplīst, tiek bojāta, iet bojā, tiek konfiscēta vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;

7.9.2. Prece nodota garantijas apkopē vai remontā;

7.9.3. mainās Preces atrašanās vieta, informējot par jauno Preces atrašanās vietu;

7.9.4. mainās Nomnieka vārds, uzvārds, Nomnieka pasta adrese vai e-pasta adrese vai tālruņa numurs;

7.9.5. tiesā ir iesniegts pieteikums par Nomnieka maksātnespēju.

7.10. Nomnieks apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku.

7.11. Nomniekam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

7.12. Nododot Preci remontā, ja Preces satur datus, Nomniekam ir pienākums nodrošināt datu rezerves kopiju veidošanu (backup). Iznomātājs nav atbildīgs, ja Preces remonta laikā programmatūru nesakritību vai failu neatbilstību dēļ Nomniekam rodas datu zudumi vai bojājumi. Atdodot Preci atpakaļ, Nomnieka pienākums ir dzēst jebkuru personīgo informāciju, t.sk., personas datus, no atdotās Preces. Iznomātājs neatbild par jebkādas personiskās informācijas noplūdi vai apstrādi, kas saistīta ar šī Līguma punkta neievērošanu.

7.13. Papildus garantija darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus no Preces ražotāja vai pārdevēja garantijas termiņa beigām. Šajā punktā noteiktā termiņa laikā Iznomātājs nodrošina Preces garantijas apkalpi vai nomaiņu saskaņā ar Mājas lapā publicētajiem Papildus garantijas apkalpes noteikumiem.

7.14. Par Papildus garantiju Nomnieks kopā ar Nomas maksu maksā Iznomātājam komisijas maksu Īpašajos noteikumos norādītajā apmērā. Ja Nomnieks nav veicis Īpašajos noteikumos norādītās komisijas maksas samaksu, Papildus garantija zaudē spēku.

8. Atteikuma tiesības

8.1. Nomniekam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.

8.2. Nomnieks paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Iznomātājam rakstveidā, nosūtot Iznomātājam aizpildītu atteikuma veidlapu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Iznomātāja juridisko adresi.

8.3. Lejupielādēt atteikuma veidlapu ir iespējams Iznomātāja Mājas lapā.

8.4. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atgriezt Iznomātājam Preci tādā pašā stāvoklī, kādā Nomnieks to ir saņēmis, tās oriģinālo iepakojumu, kā arī tehnisko un ar Preces lietošanu saistīto dokumentāciju (ja tāda ir).

8.5. Nomnieks sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu Iznomātājam.

9. Atbildība

9.1. Ja Nomnieks nav veicis Līguma maksājumu samaksu Līguma noteiktajā termiņā un apmērā, Nomnieks maksā līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu, taču jebkurā gadījumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Nomas maksas par visu Nomas termiņu.

9.2. Ja Nomnieks nenodrošina Iznomātājam iespēju pārbaudīt Preces tehnisko un vizuālo stāvokli tās atrašanās vietā saskaņā Vispārējo noteikumu 7.8.p., Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu par saistību neizpildi vispār 3 (trīs) mēnešu Nomas maksu apmērā.

9.3. Ja Nomnieks pārkāpj Vispārējo noteikumu 7.1.p. noteiktās saistības (pienākums saglabāt iepakojumu un dokumentāciju), Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu par saistību neizpildi vispār 1 (viena) mēneša Nomas maksas apmērā par katru šādu nesaglabāto iepakojumu vai dokumentāciju.

9.4. Ja Nomnieks pārkāpj Vispārējo noteikumu 7.5. vai 7.6.p. noteiktās saistības (aizliegums Preci atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt, vai nodot Trešajai personai lietošanā), Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu  kopējās Nomas maksas par visu Nomas termiņu apmērā, atņemot Nomnieka jau veiktos Nomas maksas maksājumus.

9.5. Līgumā noteiktais līgumsods izslēdz zaudējumu atlīdzību.

9.6. Līgumā noteikto līgumsoda samaksu Nomnieks veic 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja attiecīga paziņojuma nosūtīšanas brīža.

9.7. Ja Nomnieks kavē Līgumā vai Iznomātāja rēķinos noteikto maksājumu samaksu ilgāk par 10 (desmit) Darba dienām, Iznomātāja pārstāvim ir tiesības ierasties Nomnieka norādītajā adresē un pieprasīt Preces atgriešanu Iznomātājam kā Preces īpašniekam. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preci Iznomātāja pārstāvim, parakstot Preces atpakaļ pieņemšanas aktu, un samaksāt Iznomātājam komisijas maksu 50,00 EUR apmērā par Preces pārņemšanu likumīgā valdījumā 5 (piecu) Darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Pēc tam, kad Nomnieks ir nokārtojis savas parādsaistības pret Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības prasīt Iznomātājam nodot Preci Nomniekam, lai turpinātu no Līguma izrietošās nomas attiecības. Iznomātājam ir tiesības atgriezt Preci Nomniekam vai vienpusēji atkāpties no Līguma. Iznomātājs atgriež Preci Nomniekam, parakstot jaunu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, un no Līguma izrietošās nomas attiecības turpinās.

9.8. Atgrieztajai Precei jābūt ražotāja komplektācijā, tai nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Preces parasto nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā gadījumā Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina saņemšanas segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Preces atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tā atradās Preces nodošanas dienā Nomniekam, izņemot Preces parasto nolietojumu. Remontdarbu un materiālu izdevumu apmēru nosaka Iznomātājs, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēju un pārdevēju piestādītajiem rēķiniem. Ja Prece atrodas tādā stāvoklī, ka to nav iespējams atjaunot, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma samaksāt Iznomātājam Preces vērtību. Ja Prece tiek atgriezta Nomas termiņa beigās (Nomnieks ir nomājis Preci visu Nomas termiņu), tad Iznomātājs neprasa Nomniekam segt šajā punktā minētos remontdarbu un materiālu izdevumus vai samaksāt Preces vērtību.

9.9. Ja Nomnieks nesedz Preces remontdarbu un materiālu izdevumus vai nesamaksā Iznomātājam Preces vērtību kā tas ir noteikts Vispārējo noteikumu 9.8.p., uzskatāms, ka Nomnieks Preci nav atgriezis Iznomātājam un Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam paaugstinātu Nomas maksu atbilstoši Vispārējo noteikumu 6.10.p.

9.10. Ja Nomnieks neatgriež Iznomātāja pārstāvim Preci saskaņā ar Vispārējo noteikumu 9.7.p. vai 10.4.p., Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu kopējās Nomas maksas par visu Nomas termiņu apmērā, atņemot Nomnieka jau veiktos Nomas maksas maksājumus, un komisijas maksu 50,00 EUR apmērā par katru gadījumu, kad Iznomātāja pārstāvis ir ieradies Iznomātajam zināmajā Preces atrašanās vietā, lai pārņemtu Preci likumīgā valdījumā. Šajā punktā noteikto līgumsodu nepiemēro gadījumā, ja Nomnieks izpērk Preci no Iznomātāja.

9.11. Papildus Līgumā minētajam, Iznomātājam ir tiesības veikt visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās parāda atgūšanas darbības, tajā skaitā, iekļaut parādvēstures datubāzē informāciju par Nomnieku un tā parādu. Nomniekam ir pienākums segt visus ar parāda atgūšanu saistītos izdevumus Iznomātājam pilnā apmērā.

10. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana

10.1. Nomniekam ir tiesības visā Līguma darbības laikā pirms termiņa atkāpties no Līguma, 3 (trīs) Darba dienas iepriekš brīdinot Iznomātāju. Šādā gadījumā, pēc tam, kad Nomnieks saskaņā ar Līguma noteikumiem ir atgriezis Preci Iznomātājam un samaksājis visus Līguma maksājumus, kam līdz Preces atgriešanai ir iestājies samaksas termiņš un kas saskaņā ar Līgumu pienākas Iznomātājam, Iznomātājam pret Nomnieku nebūs nekādu pretenziju par Preces nomu un Līguma izpildi.

10.2. Iznomātājs ir tiesīgs, rakstiski informējot Nomnieku, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

10.2.1. Nomnieks nav veicis termiņā Līgumā vai Iznomātāja rēķinā noteikto maksājumu samaksu pilnā apmērā un kavējums ilgst vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.2. tiesā iesniegts pieteikums par Nomnieka maksātnespēju, kā arī, ja Nomnieks ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu;

10.2.3. Iznomātājam ir informācija, ka Nomnieks atsavinājis, ieķīlājis vai citādi apgrūtinājis Preci vai tās daļu, kā arī bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodevis Preci lietošanā Trešajai personai;

10.2.4. Iznomātājam ir informācija, ka Nomnieks Preci bojā vai lieto neatbilstoši tās lietošanas mērķim un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja, Iznomātāja un Preces tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus;

10.2.5. Nomnieks nav informējis Iznomātāju par Nomnieka pasta adreses vai e-pasta adreses vai tālruņa numura izmaiņām, ievērojot Vispārējo noteikumu 7.9.4.p.

10.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam Nomas maksu par visu Preces faktisko nomas periodu, sākot no Līguma noslēgšanas.

10.4. Beidzoties nomas attiecībām, Nomniekam ir pienākums atgriezt Preci, Preces iepakojumu, kā arī tehnisko un ar Preces lietošanu saistīto dokumentāciju (ja tāda ir) Iznomātājam atbilstoši Vispārējo noteikumu 9.8.p. norādītājam, ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Nomas termiņa beigām vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas parakstot Preces atpakaļ pieņemšanas aktu un samaksājot visus Līguma maksājumus, kas pienākas Iznomātājam saskaņā ar Līgumu.

10.5. Iznomātājs nodrošina bezmaksas Kurjera pakalpojumus Preces labprātīgai atgriešanai. Ja Nomnieks Preci neatgriež Iznomātājam labprātīgi, piemērojama komisijas maksa saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.6. Pēc tam, kad Nomnieks saskaņā ar Līguma noteikumiem ir atgriezis Preci Iznomātājam un samaksājis visus Līguma maksājumus, kas saskaņā ar Līgumu pienākas Iznomātājam, Iznomātājam pret Nomnieku nebūs nekādu pretenziju par Preces nomu un Līguma izpildi.

10.7. Neraugoties uz Vispārējo noteikumu 10.1.p. un 10.6.p. minēto, Nomnieks netiek atbrīvots no atbildības par Preces apslēptiem trūkumiem, kas konstatēti 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Preces atgriešanas Iznomātājam.

11. Izpirkuma tiesības

11.1. Nomniekam ir tiesības visā Līguma darbības laikā izpirkt Preci no Iznomātāja un iegūt to savā īpašumā. Minētās tiesības Nomniekam ir tikai tajā gadījumā, ja Nomnieks ir samaksājis visus Līguma maksājumus, kas pienākas Iznomātājam saskaņā ar Līgumu.

11.2. Par Preces izpirkuma tiesību izmantošanu Nomnieks paziņo Iznomātājam, iesniedzot Iznomātājam Preces pirkuma pieprasījumu atbilstoši Mājas lapā publicētajam paraugam.

11.3. 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Preces pirkuma pieprasījuma saņemšanas Iznomātājs noformē Preces izpirkuma cenas piedāvājumu un informē par to Nomnieku, nosūtot Preces izpirkuma cenas rēķinu Nomniekam uz Pieteikumā norādīto Nomnieka e-pasta adresi.

11.4. Ja Nomnieks piekrīt Iznomātāja piedāvātajai Preces izpirkuma cenai, Nomnieks 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc piedāvājuma un Preces izpirkuma cenas rēķina saņemšanas pārskaita to uz Iznomātāja kontu.

11.5. Ar Preces izpirkuma cenas samaksu Nomnieks apstiprina, ka tam ir zināms Preces vizuālais un tehniskais stāvoklis, kā arī tā komplektācija un ka tam nav nekādu pretenziju pret Iznomātāju šajā sakarā.

11.6. Īpašuma tiesības uz Preci un Preces garantija pāriet no Iznomātāja uz Nomnieku pēc Preces izpirkuma cenas samaksas Vispārējo noteikumu 11.4.p. noteiktajā kārtībā. Iznomātājs 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc tam, kad Nomnieks ir samaksājis Preces izpirkuma cenu, nosūta Nomniekam Preces garantijas dokumentāciju pa pastu.

12. Citi noteikumi

12.1. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Nomnieks ir samaksājis Iznomātājam visus Līguma maksājumus un Nomnieks saskaņā ar Līguma noteikumiem ir atgriezis Preci Iznomātājam. Ja Nomnieks izlieto Līgumā paredzētās Preces izpirkuma tiesības, Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar Preces izpirkuma cenas samaksas brīdi.

12.2. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta maksājuma saņēmēja kontā.

12.3. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Īpašie noteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Īpašie noteikumi ir noteicošie.

12.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Pieteikumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. kalendārā dienā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

12.5. Iznomātājs ir tiesīgs veikt Nomnieka personas datu apstrādi, kā arī nodot un saņemt Nomnieka datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis ir maksātspējas izvērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana. Nomnieks piekrīt gan datu apstrādei un Nomnieka datu saņemšanai, nosūtīšanai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar SIA Creditreform Latvijā, reģ. nr. 40003255604, Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģ. nr. 40003514990, SIA Paus Konsults, reģ. nr. 40003352670, SIA Julianus Inkasso Latvija, reģ. nr. 40003717522, UAB Gelvora filiāle Latvijā, reģ. nr. 40103208983, SIA Sergel, reģ. nr. 40103183181, un SIA Konsultatīvā sabiedrība Conventus, reģ.nr. 40003428538, SIA Creditinfo Latvija, reģ. nr. 40103239517, ne tikai par Nomnieka pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītām saistībām. Iznomātājam ir tiesības sniegt informāciju par Nomnieku Iznomātāja mātes sabiedrībai, tā valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Iznomātāja pamatkapitālā vai kurās Iznomātājs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Iznomātājs, Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

12.6. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs izmanto Līgumā norādīto Nomnieka e-pasta adresi un vai tālruņa numuru komerciālu materiālu sūtīšanai par Iznomātāju vai Iznomātāja saistīto uzņēmumu piedāvātajiem produktiem vai rīkotajām akcijām.

12.7. Iznomātājam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Nomnieka norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Nomnieka pasta adresi, lai sasniegtu Nomnieku.

12.8. Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Nomnieks neiebilst, ka šādā gadījumā Iznomātājs izpauž trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Nomnieks piekrīt un apzinās, ka Iznomātājam nav pienākuma informēt Nomnieku par Iznomātāja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām.

12.9. Nomnieks piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Nomnieku un Preci, kādas ir noteiktas Iznomātājam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Nomnieku par šādu cesiju.

12.10. Nomnieks piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Iznomātājam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Preci par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18. nodaļā noteikto. Ja Iznomātājs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Preci, Nomnieks turpina veikt Līguma maksājumus Iznomātājam uz Iznomātāja kontu vai citu kontu, kas norādīts Iznomātāja paziņojumā Nomniekam. Papildus tam, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam nav pienākuma informēt Nomnieku par faktu, ka Iznomātājs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Iznomātājs cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Preci, tad Nomnieks turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno iznomātāju kontiem, kas norādīt Iznomātāja paziņojumā Nomniekam.

12.11. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs, piedāvājot (reklamējot) trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust trešajām personām, tajā skaitā ievietojot Mājas lapā, šādu ar Nomnieku un Preci saistītu informāciju: Nomnieka kredītvēsturi, dzimumu, aptuvenu atrašanās vietu, Preces nosaukumu, modeli, vērtību, stāvokli, attēlus un citu ar Nomnieku un Preci saistītu informāciju. Publiski izpaužot (reklamējot) iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Iznomātājs apņemas publiski neizpaust Nomnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, adresi un e-pasta adresi.

12.12. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārība:

12.12.1. piedāvājumu Līguma grozījumiem Līguma, t. sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Nomniekam uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi, Iznomātājs publicē Mājas lapā un nosūta uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi.

12.12.2. Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Iznomātājs. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Iznomātājs informē Nomnieku individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

12.12.3. Nomnieks piekrīt/nepiekrīt Iznomātāja piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), nosūtot e-pasta vēstuli no Pieteikumā norādītā Nomnieka e-pasta adreses uz Līgumā vai Mājas lapā norādīto Iznomātāja e-pasta adresi šādā formātā: „Piekrītu” vai, ja noraida Līguma grozījumus – „Nepiekrītu”.

12.13. Nomnieks nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

12.14. Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesu institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

12.15. Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja un viens pie Nomnieka. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.